[۱۴۴۰ اِجُّمعَة ۵ ربيع الثاني] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) محیی الدین ابن عربی: متمرّدین از امر رسول الله از جیش اُسامه دچار خسران و زیانی عظیم گردیده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1303
2) یکی از ملاکهای اساسی شیعه بودن عمل بازديد: 1198
3) جلال الدین سیوطی، خداوند خاتمت امرش را به خیر مختوم فرمود و شیعی امامی گردید تشيع و تسنن بازديد: 3360
4) فرمایش حضرت آقای قاضی: وصول به توحید و سیر صحیح الی الله بدون ولایت محال است توحيد بازديد: 2168
5) محیی الدین ابن عربی – موافقت مطالب وی با عامّه در کتبی است که در حال تقیّه نوشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1260
6) محیی الدین ابن عربی – مطالب وی در فصّ داوودی و فصّ اسحاقی حکایت از تشیّع او می کند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1289
7) محیی الدین ابن عربی – دلالت «فصّ حکمة امامیّة فی کلمة هارونیّة» بر تشیّع وی نقد آراء غير صحيح بازديد: 979
8) محیی الدین ابن عربی – دلائلی که علماء بر تشیّع وی ذکر نموده اند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1238
9) محیی الدین ابن عربی – دلیل محدّث نیشابوری بر تشیّع وی ابطال عمل به رأی و قیاس است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1080
10) شیعه مبانی و معارف خود را از منبعی اخذ می کند که شیاطین و نفسانیات و وساوس ابلیس ابداً بدان راه ندارد معارف قرآني بازديد: 1160
11) مقام أمير المؤمنين عليه السلام در کتب علماى اهل سنت صراط مستقيم بازديد: 1023
12) مراد از بندگان برگزيده خدا كه كتاب الهی به آنان به ارث رسيده چه كسانی هستند؟ تفسيرآيات بازديد: 1386
13) تحسین امام صادق علیه السلام از مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید در لزوم وجود امام در جامعه امامت بازديد: 4416
14) وجوب عصمت در انبیاء و ائمه علیهم السلام تفسيرآيات بازديد: 1579
15) لزوم امام معصوم در جامعه همانند وجود قلب در پیکر انسان است امامت بازديد: 1339
16) اساس و ریشه اختلاف بین شیعه و سنّی امامت بازديد: 2845
17) اشعار شافعی در مقتل ابی عبد الله الحسین علیه السلام تشيع و تسنن بازديد: 2047
18) عناد احمد امین بک مصری نسبت به اهل بیت او را به جسارت نسبت به امام صادق علیه السلام واداشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1327
19) اعتراف علمای عامه بر عدم درایت و فقاهت ائمه اربعه اهل سنّت و جهان شمول بودن مکتب امام صادق علیه السلام امامت بازديد: 1335
20) مالک نمونه بارز آخوند درباری بود که برای خشنودی حکومت منصور بسیاری از روایات را از کتاب خود حذف و اسقاط نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1283
21) کتاب «موطّأ» مالک به منزله قانون اساسی کشور کودتائی منصور بود تاريخ سياسي بازديد: 1444
22) منصور امر نمود تا مالک، کتاب «موطّأ» (توضیح المسائل وقت) را تدوین نماید و سپس آن را به زور تازیانه در تمام بلاد انتشار داد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1915
23) مطالب ناصحیح و قضاوتهای نادرست احمد امین بک مصری در تاریخ و کتابشناسی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2001
24) ریشه علوم فقهای اربعه عامه به امام صادق علیه السلام منتهی می شود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1304
25) عقائد فاسده و ناشایست اشاعره درباره پیغمبر و نبی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1114
26) نظرات شیعه و اشاعره درباره حسن و قبح عقلی و پیامدهای مترتبه بر این نظریات نقد آراء غير صحيح بازديد: 3896
27) پاسخ این پرسش که «چرا انبیاء باید معصوم باشند؟» از نگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1268
28) مبحث بسیار مهم عدل و توحید حق تعالی که تمام احکام دینیه بدان بستگی دارد از دیدگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1495
29) مخالفت اشاعره با جمیع عقلای عالم توحيد بازديد: 1425
30) بیان بعضی از موارد اختلاف شیعه با عامه در اصول اعتقادات و معارف دینیه توحيد بازديد: 1417
31) علاّمه طهرانی: کتاب «منهاج الکرامه» و کتاب «نهج الحق و کشف الصدق» علاّمه حلّی از ذخائر نفیس و لئالی شاهوار مکتب شیعه می باشد صراط مستقيم بازديد: 2029
32) بیان سرفصل های اختلافات میان شیعه و اهل سنّت امامت بازديد: 1330
33) علّت تمایز فقه شیعه از فقه عامه و علّت خمودی اجتهاد و بستن راه فکر و تعقّل در عامه تاريخ سياسي بازديد: 1891
34) اشعار شیوای زمخشری در کتمان مذهبش به دلیل سستی و وهنی که در مذاهب اربعه اهل سنّت وجود دارد تشيع و تسنن بازديد: 2561
35) امام احمد حنبل با استناد به کتاب و سنت لعن بر یزید و برخی از صحابه را جائز می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 2418
36) کیفیت تقلید عامه قبل از رشیدین ( هارون و مأمون ) و بعد از آنها تاريخ سياسي بازديد: 1205
37) شرح حال احمد بن حنبل یکی از ائمه اربعه اهل تسنن شخصيتهای تاریخی بازديد: 4021
38) شرح حال ابو حنیفه از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2502
39) امام صادق علیه السلام: حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة صراط مستقيم بازديد: 7915
40) بیان علامه حلی در ردّ آراء و افعال عامه تشيع و تسنن بازديد: 1408
41) عمل به رأی و قیاس از عظیمترین مهالک است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1532
42) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1478
43) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1191
44) شافعی اهل بیت پیامبر را دوست می داشت لکن به خلافت غاصبین ولایت هم معتقد بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1088
45) اشعار شافعی در حب آل محمد علیهم السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1461
46) شرح حال محمد بن ادریس شافعی از ائمه اربعه اهل تسنّن شخصيتهای تاریخی بازديد: 1591
47) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 6853
48) بیان اصل و نسب، و هذیانها و خرافات مذاهب اربعه اهل تسنن در قالب شعر نقد آراء غير صحيح بازديد: 1827
49) اشکالات جوینی امام الحرمین بر مالک نقد آراء غير صحيح بازديد: 1546
50) قیاس منطقی بر جواز لعن شیخین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1864
51) ارتداد بزرگترین آفت پس از ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقايع تاريخي بازديد: 1140
52) اکثریت اهل تسنن در مقابل شیعه دلیل بر حقانیت اهل سنت نیست صراط مستقيم بازديد: 1902
53) اشکالات بی اساس علمای مذاهب اربعه علیه شیعه و جوابهای متین یوحنای تازه مسلمان نقد آراء غير صحيح بازديد: 1674
54) اشکالات علمای مالکی علیه مذهب حنبلی ها نقد آراء غير صحيح بازديد: 2054
55) پیروان امام احمد حنبل مذهب مالکی را رسوا می کنند نقد آراء غير صحيح بازديد: 2619
56) اشکالات پیروان ابوحنیفه بر مذهب شافعی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2080
57) اشکالات پیروان شافعی بر مذهب ابوحنیفه نقد آراء غير صحيح بازديد: 2535
58) علمای عامه برای ارشاد و هدایت یوحنای یهودی به جان همدیگر افتادند و یکدیگر را رسوا نمودند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1402
59) کتب اصیلی که فتاوای فقهای اربعه اهل سنت را شامل است. کتب و صحيفه ها بازديد: 6697
60) علمای عامه ابوحنیفه و پیروانش را گمراه می دانند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1244
61) شهادت علمای عامه بر تهی بودن ابوحنیفه از علم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1153
62) استهزاء و مخالفتهای صریح ابوحنیفه با کتاب و سنت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1351
63) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2426
64) ابو حنیفه شریعت پیامبر را واژگون کرد و راه و مسلک آنرا مشوَش نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1420
65) مدت حمل زنان از نظر عامه و مدت حمل شافعی شخصيتهای تاریخی بازديد: 1690
66) ارتباط تنگاتنگ شیطان و ابوحنیفه در تمسّک به قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1430
67) اختلاف مسئله بین خدا و ابوحنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1268
68) دو کرامت چشمگیر از قبر ابوحنیفه ! ! ! شخصيتهای تاریخی بازديد: 6476
69) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 1076
70) کیفیت نماز خواندن به فتوای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2796
71) مخالفتهای صریح ابوحنیفه با شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1212
72) مناقب ساختگی برای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1498
73) نمونه ای از ارشاد و دستگیری خاصّ امام موسی کاظم علیه السلام صراط مستقيم بازديد: 1429
74) شرح حال مالک بن انس از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4967
75) شاگردی ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3835
76) شاگردی مالک در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1365
77) جمع کثیری از مشایخ عامه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده اند تشيع و تسنن بازديد: 1182
78) پیدایش مذاهب اربعه اهل تسنّن، نتیجه سیاست کاری حکّام جور وقايع تاريخي بازديد: 1900
79) ترسیم مدرسه و علوم و شاگردان امام صادق علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1767
80) تبدیل قیام دینی بنی عباس به امپراطوری تاريخ سياسي بازديد: 1190
81) نمونه هایی از اعتراض گه و بیگاه امام صادق علیه السلام به والیان جور در راستای تنویر افکار عمومی صراط مستقيم بازديد: 1108
82) تقیه شدید امام صادق علیه السلام در عهد منصور روابط اجتماعي در اسلام بازديد: 1807
83) علّت تشیّع جعفر بن محمد بن اشعث از خاندان اشعث بن قیس که از ناصبیان و اعداء آل محمد بشمار می رفتند تشيع و تسنن بازديد: 2646
84) امام صادق علیه السلام در برابر فشارهای منصور علوم خود را انکار نمی کند صراط مستقيم بازديد: 1166
85) علوم امام صادق علیه السلام چون استخوانی در گلوی منصور بود امامت بازديد: 1107
86) چه بسیاری از امامان به واسطه بیان یک حکم واقعی در برابر جباران و ستمکاران روزگار، جان خود را داده اند صراط مستقيم بازديد: 1339
87) علت اساسی احضارهای بی جهت امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1185
88) برخوردهای حکیمانه امام صادق علیه السلام با منصور تا ابد برای بشریت اسوه است صراط مستقيم بازديد: 1897
89) امام صادق علیه السلام از بعضی از احوال مجهول عباس عموی پیامبر پرده بر می دارد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2002
90) دولتهای مروانیه و عباسیه بارها امام صادق علیه السلام را از مدینه به عراق و شام احضار کردند تشيع و تسنن بازديد: 1124
91) منصور دوانیقی امان مؤکّد می داد و می کشت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1500
92) منصور دوانیقی و جنایات هولناک و تکاندهنده اش شخصيتهای تاریخی بازديد: 11317
93) کار امام صادق علیه السلام آفتابی نمودن اسلام حقیقی بود – ردّ نظریه احمد امین درباره امام صادق علیه السلام و تشیّع صراط مستقيم بازديد: 1334
94) خلاصه تاریخ اسفبار مسلمین پس از رحلت رسول خدا تا قبل از نهضت علمی امام صادق علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 1188
95) تا زمان امام صادق علیه السلام احکام جاری مسلمین بر اساس فقه عامه بود تشيع و تسنن بازديد: 1138
96) علت نامیده شدن تشیّع به «مذهب جعفری» تشيع و تسنن بازديد: 2660
97) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام رضا علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1935
98) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام کاظم علیه السلام تشيع و تسنن بازديد: 1058
99) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام جعفر صادق علیه السلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1907
100) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام محمد باقر علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1420
101) بسیاری از خلفای جور در ابتدای امر، اهل علم و زهد و عبادت بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1693
102) شجره خبیثه بنی امیّه – جنایات حجّاج و عبدالملک بر شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 3529
103) پیش از پیدایش عصر امام صادق علیه السلام تقیّه در میان شیعه رائج و حافظ ایشان بوده است تاريخ شيعه بازديد: 1573
104) قیام مختار و مدح او شخصيتهای تاریخی بازديد: 1404
105) نهضت مختار پس از قیام توّابین وقايع تاريخي بازديد: 3733
106) تاریخ شیعه پس از شهادت حضرت سید الشهداء علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 1972
107) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر سید الشهداء علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1056
108) شجره خبیثه بنی امیه – بیان برخی از سیره و نهج و روش معاویه با شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1287
109) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امیر المؤمنین علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1056
110) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقايع تاريخي بازديد: 1092
111) استدلال محمدکردعلی، عالم غیر شیعی در وجود شیعه در زمان پیامبر تاريخ شيعه بازديد: 1533
112) تشیع جان و روح اسلام است؛ و رسول خدا نخستین منادی تشیع می باشند صراط مستقيم بازديد: 1414
113) در آن زمان که مخالفین نشر علم، راویان حدیث را شلاق می زدند، شیعه راهی جز نشر علم نداشت تاريخ شيعه بازديد: 1317
114) تقدم شیعه در علم انشاء و کتابت کتب و صحيفه ها بازديد: 1631
115) شاهکارهای ادبی و حکمت آمیز خلیل بن احمد فراهیدی امامت بازديد: 2466
116) تقدم شیعه در علم لغت کتب و صحيفه ها بازديد: 1963
117) تقدّم‌ شيعه‌ در علم‌ اخبار و تواريخ کتب و صحيفه ها بازديد: 1296
118) تقدّم‌ شيعه‌ در تصنيف‌ علوم‌ جغرافيا در صدر اسلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1686
119) تقدم شیعه در علم مکارم اخلاق کتب و صحيفه ها بازديد: 1546
120) تقدم شیعه در علم کلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1962
121) تقدم شیعه در علم فقه تاريخ شيعه بازديد: 1293
122) نقد و بررسی تشیّع « شعبة بن حجّاج » از علمای علم رجال کتب و صحيفه ها بازديد: 1970
123) تقدم‌ شيعه‌ در علم‌ رجال و درايه‌ کتب و صحيفه ها بازديد: 2223
124) تقدم شیعه در علم حدیث کتب و صحيفه ها بازديد: 1455
125) نقد و بررسی تشیّع « واقدی » صاحب کتاب « المغازی » کتب و صحيفه ها بازديد: 4555
126) قضاوت نابخردانه و مغرضانه احمد امین بک، عالم و مورخ مصری راجع به شیعه کتب و صحيفه ها بازديد: 2060
127) پیشگامی شیعه در علوم مختلفه قرآن کتب و صحيفه ها بازديد: 1281
128) تقدم شیعه در پایه گذاری علوم اسلامی تاريخ شيعه بازديد: 1317
129) گناه محدثین شیعه، تشیّع آنهاست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1487
130) اثبات تشیع به چیست؟ نقد آراء غير صحيح بازديد: 1961
131) یکصد تن از مشایخ شیعه که از شیوخ روایت عامه اند تاريخ شيعه بازديد: 1082
132) علت وابستگی شدید عامه به راویان شیعه، بی نظیر بودن راویان شیعی در حفظ و اتقان و ورع می باشد تاريخ شيعه بازديد: 1266
133) ملاک اخذ روایت از راویان حدیث در نظر شیعه صراط مستقيم بازديد: 1303
134) مصنفین شیعه – سیر تدوین تا نیمه قرن پنجم کتب و صحيفه ها بازديد: 1070
135) مستشار عبد الحلیم جندی مصری: سبقت گرفتن در تدوین فضیلتی است برای شیعه کتب و صحيفه ها بازديد: 1233
136) مصنفین شیعه – صاحبان تدوین از اصحاب امام کاظم تا امام عسکری علیهم السلام تاريخ شيعه بازديد: 1270
137) سخن عالم سنّی، ابوالفتح شهرستانی در تجلیل از امام صادق علیه السلام صراط مستقيم بازديد: 1320
138) مصنّفین شیعه – کتابت حدیث عمدتاً توسّط تابعین از شیعه صورت گرفته است تاريخ شيعه بازديد: 1249
139) ائمّۀ چهارگانه اهل تسنّن در زمان خود از مردم عادی بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1047
140) علّت یگانگی مذهب تشیّع و تعدّد مذاهب اهل سنّت صراط مستقيم بازديد: 1767
141) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر نماز میّت را تغییر داد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1028
142) ذکر نمونه ای از سردرگمی عامّه در اثر تحریم تدوین سنّت توسّط عمر لعنت الله علیه تشيع و تسنن بازديد: 989
143) شیعه به پیروی از ائمّۀ خود حدیث را می نوشتند تاريخ شيعه بازديد: 967
144) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر با تحریم تدوین سنّت، عامّه را دچار سرگردانی کرد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1248
145) در زمان رسول خدا کتابت، امری رائج بوده و صحابه جمیع مسموعات خود از پیامبر را می نوشتند تشيع و تسنن بازديد: 1072
146) سفارش أکید پیامبر أکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کتابت و تدوین سنّت تشيع و تسنن بازديد: 1080
147) پیشوایان تشیّع با تمسّک به قرآن، لوادار مکتب علم و قلم و تحریر و تدوین بودند تفسيرآيات بازديد: 1545
148) معرفت عالی دختر ابوالأسود دؤلی و سروده اش درباره تحفه معاویه ايمان و كفر بازديد: 1898
149) حتی کسانی که اوامر خدا را عصیان می کنند دَم از خدا می زنند و با نام خدا سخن می گویند تاريخ سياسي بازديد: 1288
150) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات معاویه پس از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 2577
151) بیان حکایتی از سوده بنت عماره در عدل امیر المؤمنین علیه السلام و ظلم معاویه لعنت الله علیه ايمان و كفر بازديد: 2316
152) غارتهای معاویه توسط بسر بن ارطاة شخصيتهای تاریخی بازديد: 2220
153) غارتهای معاویه توسط ضحاک بن قیس فهری و نعمان بن بشیر شخصيتهای تاریخی بازديد: 3119
154) غارتهای معاویه بر ولایات امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1723
155) خونخواهی دروغین معاویه از عثمان بهانه ای برای خلافت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1973
156) شجره خبیثه بنی امیه – گزیده ای از رذالتهای معاویه لعنت الله علیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2181
157) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات سلیمان بن عبد الملک شخصيتهای تاریخی بازديد: 2667
158) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات ولید بن عبد الملک و والیان او شخصيتهای تاریخی بازديد: 3230
159) از اصول مسلّمه و ارکان عالیه شیعه و تشیّع لعن بر اعداء محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم می باشد صراط مستقيم بازديد: 1401
160) ادب و فرهنگ شیعه بنیان و اساس فرهنگها و نمایانگر مشکلات اجتماعی شیعیان (در طول تاریخ) تاريخ شيعه بازديد: 1251
161) اعاظم از شیعیان « ابن ابی الحدید » را شیعه نمی دانند تشيع و تسنن بازديد: 1286
162) اقرار عمر بن عبد العزیز بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام در جریان یک مناظره شخصيتهای تاریخی بازديد: 2808
163) بیانی از ابن ابی الحدید معتزلی در افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام تشيع و تسنن بازديد: 2400
164) وجه تمایز شیعه و اهل سنّت در مواجهه با حقائق صراط مستقيم بازديد: 1289
165) علت پوشانیدن فضائل اهل البیت علیهم السلام تاريخ سياسي بازديد: 1162
166) کتاب « الفصول المهمّة » در دفاع از حریم تشیّع کتب و صحيفه ها بازديد: 1757
167) ادله صریحه وارده از اهل سنّت دلالت دارد که « حیّ علی خیر العمل » از فصول اذان می باشد تشيع و تسنن بازديد: 924
168) جنایات تکان دهنده صلاح الدین ایوبی علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 69088
169) تاریخچه ای اجمالی از وهابیت وقايع تاريخي بازديد: 1422
170) کربلا محل ظهور و بروز حقد و کینه ها علیه اهل بیت – حمله ددمنشانه وهابیون به کربلا ( سال 1216 ه.ق ) وقايع تاريخي بازديد: 1289
171) ابوبکر و عمر نخستین سازندگان دروغ تاريخ شيعه بازديد: 2777
172) شجره خبیثه بنی امیه و حکومت آنها ثمره شوم سقیفه بنی ساعده وقايع تاريخي بازديد: 3373
173) معاویه مکّار غدّار نابکار، تثبیت کننده طاغوتیت و نابودکننده آئین رسول الله شخصيتهای تاریخی بازديد: 1276
174) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – رسوائی ابوهریره با حدیث آفرینش در هفت روز کتب و صحيفه ها بازديد: 7673
175) کربلا محلّ ظهور و بروز حقد و کینه ها علیه اهل بیت – حمله و قتل عام نجیب پاشا در کربلا (سال 1258 ه.ق) وقايع تاريخي بازديد: 1687
176) نمونه ای از عناد آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 5792
177) توجیه نامعقول عالم سنّی در بحث با کارگر شیعی و مفتضح شدن عالم سنّی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1291
178) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث ذُباب کتب و صحيفه ها بازديد: 5100
179) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث لا عدوی ... کتب و صحيفه ها بازديد: 2171
180) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – قطعه سنگ لباس موسی را می دزدد! کتب و صحيفه ها بازديد: 1801
181) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – سیلی زدن موسی به ملک الموت کتب و صحيفه ها بازديد: 2420
182) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – آمیزش سلیمان با صد زن در یک شب ! کتب و صحيفه ها بازديد: 2822
183) رواج دروغ سازی در عصر خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقايع تاريخي بازديد: 1175
184) عالمان سنّی مذهب: چرا علمای عامّه ایراد کنندگان بر روایات صحیحین را تکفیر می کنند؟! نقد آراء غير صحيح بازديد: 1933
185) چرا احادیث ابوهریره از سائر اصحاب بیشتر است؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 1873
186) روایات ساختگی ابوهریره در فضل عثمان و معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1787
187) جوائز کلان معاویه برای جعل حدیث بر ضدّ علیّ علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 1679
188) فسق و فجور و جنایات بی شمار سمرة بن جندب و زیاد بن سمیه دست نشاندگان معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4788
189) معاویه یکّه تاز میدان نفاق و تزویر، با تغییر سنّت رسول الله، اسلام را واژگون کرد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1801
190) معاویه و درباریانش غرق در سفره های رنگین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1353
191) تعابیر علمای اهل تسنّن در هجو ابوهریره شخصيتهای تاریخی بازديد: 1317
192) دروغسازی کعب برای بنی امیّه تاريخ سياسي بازديد: 1313
193) عالمان سنّی از اسرائیلیات و دروغ پردازیهای کعب و وهب پرده بر می دارند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1339
194) روایات جعلی در أفضلیّت بیت المقدس از کعبه وقايع تاريخي بازديد: 2088
195) بیت المقدس و جعل روایت توسّط احبار یهود تاريخ سياسي بازديد: 2005
196) تاریخچه سازندگان احادیث جعلی: کعب الأحبار، وهب بن منبّه و عبد الله بن سلام تشيع و تسنن بازديد: 5157
197) ورود إسرائیلیّات و احادیث جعلی توسّط احبار یهود تازه مسلمان علوم قرآنی بازديد: 2952
198) جانبداری ابن خلدون از سلطنت معاویه و جابجا نمودن مدار حقّ و حقیقت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1410
199) یکی از مصادیق أعظم شجره خبیثه طائفه بنی امیّه هستند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1405
200) بیان ابن خلدون در طرز ورود اسرائیلیات در تفاسیر علوم قرآنی بازديد: 1389
201) این مصائب بر اسلام، همه بر اساس عادل شمردن جمیع اصحاب رسول خداست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1091
202) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1392
203) شجره خبیثه بنی امیه – جعل حدیث در فضیلت شام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1401
204) شجره خبیثه بنی امیه – رواج بازار جعل حدیث بخصوص در زمان معاویه وقايع تاريخي بازديد: 2934
205) شجره خبیثه بنی امیه – کسانی که در جعل خبر ید طولائی داشتند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1473
206) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه کاتب وحی نبوده است شخصيتهای تاریخی بازديد: 2810
207) سه طائفه در اسلام جعل روایت کرده اند تشيع و تسنن بازديد: 1043
208) شجره خبیثه بنی امیّه – جعل روایت حربه ای برای غلبه بنی امیّه وقايع تاريخي بازديد: 1071
209) نظریّه عالم محقق سنّی مذهب راجع به احادیث و فقه عامّه کتب و صحيفه ها بازديد: 1192
210) شجره خبیثه بنی امیّه – بنی امیّه و ابوسفیان پیوسته در انتظار مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند تاريخ شيعه بازديد: 1553
211) اسلام معاویه‌! شخصيتهای تاریخی بازديد: 1372
212) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان از مؤلّفة قلوبهم و از طلقاء بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2386
213) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنی های آشکار ابوسفیان با پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1563
214) اقدامات مجدّانه حکومت شیعه ایران برای حفظ وحدت اسلامی، چیزی از عناد دشمنان تشیّع نکاسته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1271
215) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات یزید پلید شخصيتهای تاریخی بازديد: 1714
216) فاسق ملعون است؛ و کسی که نهی کند از لعن ملعون، خودش نیز ملعون است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1753
217) شیعه و دو اصل مهمّ تولّی و تبرّی تاريخ شيعه بازديد: 1887
218) شجره خبیثه بنی امیه – کیفیت روی کار آمدن معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1471
219) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان را بهتر بشناسیم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1357
220) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بنی امیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1140
221) شجره خبیثه بنی امیه – ریشه اختلاف بنی امیّه با بنی هاشم وقايع تاريخي بازديد: 5317
222) هانری کربن: بشریّت جز پذیرش امام زمان راهی ندارد صراط مستقيم بازديد: 1800
223) یادداشتهای پروفسور هانری کربن تحت عنوان « بشارت مذهب تشیّع برای بشریّت چیست؟ » امامت بازديد: 2846
224) یکی از موارد اشتباه، حذف لعن بر اعداء محمد و آل محمد می باشد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1305
225) فقیه معصوم نیست و رأیش ابدی نیست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1354
226) لقب اولوالأمر مختصّ به معصوم است تفسيرآيات بازديد: 2378
227) نیرنگ عالمان اهل تسنّن مصر در دادن لقب امام به آیة الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء وقايع تاريخي بازديد: 1736
228) در عرف شیعه به غیر معصوم امام نمی گویند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1559
229) معنای امام در شیعه و انحصار آن در ائمّه اثنا عشر علیهم السلام معارف قرآني بازديد: 3080
230) خصوصیات منحصره ائمّه اثنا عشریه علیهم السلام صراط مستقيم بازديد: 1748
231) پیدایش امکان نشر علم برای امام صادق علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1235
232) امام صادق علیه السلام پاسخگوی مسائل علوم و جوابگوی شبهات امامت بازديد: 1228
233) ادوار حیات شیعه و علّت نامگذاری آن به مذهب جعفری امامت بازديد: 2256
234) گسترش علوم و وسعت مدرسه حضرت امام صادق علیه السلام امامت بازديد: 1031
235) دروس امام صادق علیه السلام در علوم مختلف امامت بازديد: 4659
236) امام صادق علیه السلام داناترین امت به علم قرآن بود صراط مستقيم بازديد: 1507
237) حدیث ثقلین دلالت دارد که علمای قرآن منحصر به عترت اهل البیت می باشند صراط مستقيم بازديد: 7609
238) اشعار شافعی در مکارم اخلاق و معالی درجات امیرالمؤمنین علیه السلام تشيع و تسنن بازديد: 2482
239) وجوب مودت اهل بیت علیهم السلام و تفسیر آیه مودت در بیان حضرت امام حسن مجتبی علیهم السلام تفسيرآيات بازديد: 2739
240) علم امام علیه السلام صراط مستقيم بازديد: 2455
241) عقل حکم می کند که بر خداوند لازم است که در هر عصری عالمی برانگیزد امامت بازديد: 1124
242) معرفی کتاب تحفه اثنا عشریه (که بر علیه شیعه نوشته شده) و کتب شیعه که در ردّ این کتاب نوشته شده است کتب و صحيفه ها بازديد: 3801
243) افتخار ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1317
244) امام صادق علیه السلام نمونه بارز بلد طیب معارف قرآني بازديد: 1174
245) مبارزه حضرت سید الشهداء عليه‌السلام در روز عاشوراء و حالات آنحضرت در هنگام شهادت تشيع و تسنن بازديد: 992
246) اشعار رجزیه حضرت سید الشهداء علیه السلام در روز عاشوراء تشيع و تسنن بازديد: 1320
247) خطبه غرّای حضرت سید الشهداء علیه السلام در روز عاشوراء تاريخ شيعه بازديد: 1238
248) خطبه حضرت امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا تاريخ شيعه بازديد: 1439
249) عمر در وقت مردن دخول در آتش را پذیرفت و اعتراف به غصب خلافت نکرد تشيع و تسنن بازديد: 1828
250) خطبه امام حسین علیه السلام در سرزمین مِنی قبل از مرگ معاویه راجع به تبليغ ولايت تاريخ شيعه بازديد: 3298
251) رجعت تشيع و تسنن بازديد: 1464
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است