شرح حدیث شریف عنوان بصری - جلسه 235
      شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه 18
      شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه 17
      شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه 16
      شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه 15