کلاس درس خارج فقه - مبحث حج - جلسه 159
      کلاس درس خارج فقه - مبحث حج - جلسه 158
      کلاس درس خارج فقه - مبحث حج - جلسه 157
      کلاس درس خارج فقه - مبحث حج - جلسه 156
      کلاس درس خارج فقه - مبحث حج - جلسه 155