کلاس درس اسفار - جلسه 793
      کلاس درس شرح منظومه - جلسه 92
      کلاس درس شرح منظومه - جلسه 91
      کلاس درس شرح منظومه - جلسه 90
      کلاس درس شرح منظومه - جلسه 89